Pera Diriliş Kilisesi İnanç Bildirgesi


Pera Diriliş Kilisesi olarak İznik İnanç Bildirgesini ve Elçilerin İnanç Bildirgesini benimser ve her pazar bu kadim bildirgelerden birini tüm topluluk olarak ikrar ederiz. Bu belgelerde ilan edilen gerçekler dahilinde;

 • Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’tan oluşan ve üçünün de özde bir olduğu tek Tanrı’ya inanıyoruz. Tek Tanrı’nın evreni yaratmak, kayırmak ve kendi varlığını açıklamak, insanları kurtarmak ve dünyanın sonunda yargılamak konusundaki mutlak kudretine ve sonsuz lütfuna inanıyoruz.
 • Kutsal Kitap’ın tamamının Tanrı esini olduğuna ve bu nedenle inanç ve uygulamalarla ilgili her konuda güvenilir en üstün kaynak olduğuna inanıyoruz. Kutsal Yazıların Tanrı’nın kendini açıkladığı temel araç olduğuna inanmakla birlikte Tanrı’nın insanlarla yaratılış, kilisenin bilgeliği, rüyalar ve görümler aracılığıyla da konuştuğuna inanıyoruz.
 • İlk insanlardan bu yana insanlığın Yaratan’a güvenmemekle Tanrı’yı ve yarattığı düzeni red ettiğine ve günah işlediğine (Rom. 3:23) inanıyoruz. Bütün insanlar günahlıdır, Tanrı’nın yüceliğinden yoksundurlar ve kurtarılmaya ihtiyaç duyarlar.
 • Üstün sevgisinden ötürü Tanrı’nın insanları kurtarmak üzere insan bedeninde dünyaya geldiğine inanıyoruz. Beden almış ebedi Söz olan İsa Mesih, insanları günaha tutsaklıktan özgür kılmak üzere çarmıhta ölmüş, üçüncü gün ölümden dirilmiş, öğrencilerine göründükten sonra göğe çıkmıştır. İnsanları günahtan kurtarmak için tamamen yeterli tek çare O’dur. Günahkar insan ancak Tanrı’nın lütfuna dayanarak, çarmıha gerilmiş ve ölümden dirilmiş olan İsa Mesih’e iman etmekle aklanır ve sonsuz yaşamı alır.
 • Zaman dolduğunda, Rab İsa Mesih’in gözle görünür şekilde yücelik içinde yeryüzüne döneceğine inanıyoruz. Dünyayı yargılayacağına, her şeyi yenileyeceğine ve Şeytan’a ve ölüme karşı kazandığı zafer aracılığıyla bütün evrene yönelik tasarısını tamamlayacağına inanıyoruz. Böylece Tanrı sevgili halkıyla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecektir.
 • Mesih’in kurbanı aracılığıyla Göksel Baba’nın bizi karanlığın hükümdarlığından Sevgili Oğul’un egemenliğine aktardığına ve böylece insanın yepyeni bir yaşama kavuştuğuna inanıyoruz. Bu yeni yaşamın mühürü Mesih inanlılarına verilen Kutsal Ruh’tur. Tanrı’nın Kutsal Ruh’u Pentikost gününden bu yana Mesih inanlısının kurtuluş yolculuğunda ona destek olan, onu aydınlatan ve kutsallaştıran Yardımcıdır. Bu doğrultuda Kutsal Ruh’un çeşitli armağanlarla kilisesini donattığına inanıyoruz. Kutsal Ruh’un gizem barındıran belirtilerine açığız fakat aynı zamanda her Mesih inanlısının Kutsal Ruh’la ilişkisinin özgünlüğüne saygı duyuyoruz.
 • İsa Mesih’i Kurtarıcı ve Rab olarak kabul edip vaftiz olan her kişinin Rabbin topluluğuna, yani Mesih’in bedenine dahil edildiğine inanıyoruz; bu topluluğa kilise denir. Tek bir umut, bir beden, bir iman, bir ruh ve bir vaftizde birleşmiş olan bu inanlılar topluluğunun temeli ve başı İsa Mesih’tir. Her yerel topluluk bir kilise olmakla birlikte bütün bu kiliseler Mesih’in evrensel bedeni olan kiliseyi oluşturur. Kilise topluluğunda Tanrı halkı birlikte büyüyüp gelişir. Ayrıca temel çağrılarından biri olan Müjdeyi iletme etkinliği ile, bunu diğer insanlara duyurur ve insanları pek çok farklı, yaratıcı yaklaşımla Mesih’teki kurtuluşa davet eder. Bu dışa dönük tutumla Mesih’in ışığını yansıtarak bulundukları şehre, ülkeye ve dünyanın geri kalanına bereket olmayı amaçlar.
 • Mesih, kilise bedenine hizmet etmek üzere öğretmenler ve önderler görevlendirir. Bu önderler ve öğretmenler Baş Çoban olan İsa Mesih’in sürüsünü emanet ettiği hizmetkarlardır. Bu doğrultuda Kutsal Kitap’a baktığımızda Tanrı’nın bu görevlere hem erkekleri hem de kadınları çağırdığına ve bu görevler için onları donattığına inanıyoruz.
 • Çağlar boyunca Hristiyanlar tarafından kullanılmış olan litürji, kilise takvimi ve özel ibadet zamanlarındaki hikmet ve geleneklerin ibadetimizi zenginleştirdiğine ve Tanrı’ya yaklaşmamızda bize destek olduğuna inanıyoruz.
 • İbadetimizin ve ruhsal yaşantımızın merkezinde olan uygulamalar arasında sakramentler (törenler) yer alır. Bu sakramentlerde Tanrı’nın Ruhu aracılığıyla O’nu özel bir şekilde deneyimleriz. Vaftiz ve Rabbin Sofrası sakramentleri aracılığıyla Tanrı’yla ve kilise bedeniyle antlaşma ilişkimiz mühürlenir ve beslenir.
 • Tanrı’nın iyiliğini bütün varlıklara, özellikle de kadın ve erkek olarak kendi benzeyişinde büyük sevgiyle yarattığı (Yar. 1:26-27) insana gösterdiğini inanıyoruz. Cinsiyet ve cinselliğin Tanrı tarafından iyi, güzel ve kutsal olgular olarak yaratıldığını ve Tanrı’nın cinsel birlikteliği kadın ve erkek arasında evlilik ilişkisi dahilinde kutsadığına inanıyoruz. Kutsal Kitap’ın cinsellik konusundaki öğretişine sadık kalmayı fakat bunu yaparken cinsel kimliği ve eğilimleriyle mücadele eden kişileri sevmeyi ve onlara Tanrı yolunda destek olmayı amaçlıyoruz.